• Prodloužená záruka 36 měsíců za velmi výhodnou cenu
  • Záruka se vztahuje na koncové spotřebitele
  • V případě poruchy za vás vše vyřešíme

Všeobecné pojistné podmínky

Prodloužená záruka se vztahuje pouze na KONCOVÉ SPOTŘEBITELE.

Článek 1

Úvodní ustanovení

1.  Práva a povinnosti z tohoto pojištění se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „zákon“), Všeobecnými pojistnými podmínkami (VPP) a případně smluvním ujednáním, není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. VPP a smluvní ujednání (souhrnně „Pojistné podmínky“) jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy. Obsahují-li pojistná smlouva nebo Pojistné podmínky v případech, kdy to zákon připouští, ujednání odchylná od zákona, platí ujednání v nich uvedená.

2.  Pojištění podle těchto pojistných podmínek může být sjednáno pouze tehdy, pokud je na něm pojistný zájem. Pojistný zájem je oprávněná potřeba ochrany před následky pojistné události.

3.  Pojistitelem je AGA International SA – závod zahraniční právnické osoby, se sídlem Jankovcova 1596/14b, 170 00 Praha 7 – Holešovice, Česká republika, IČ: 276 33 900, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl A, vložce 56112 (dále „pojistitel“ nebo „pojišťovna“).

4.  Pojistná smlouva musí být sjednána vždy písemně. Změny pojistné smlouvy musí být provedeny rovněž písemně.

5.  Tyto pojistné podmínky upravují pojištění prodloužené záruky.

6.  Pojistník svou volbu pojištění sdělí obchodnímu zástupci (článek 2 Výklad pojmů) při koupi movité věci (dále jen „výrobku“) nebo nejpozději do 30 dní ode dne nákupu výrobku. Zvolené pojištění pak bude uvedeno v pojistné smlouvě vystavené pojistníkovi obchodním zástupcem.

7.  Pojistník bere na vědomí, že toto pojištění nelze sjednat pro výrobky určené k výkonu povolání.

8. Tyto pojistné podmínky platí po celou dobu trvání pojištění sjednaného pojistnou smlouvou.

9.  V případě změny vlastnictví nebo spoluvlastnictví pojištěného výrobku vstupuje nový vlastník do pojištění na místo pojistníka i pojištěného. Nesdělí-li nový vlastník ve lhůtě 90 dní od nabytí pojištěného výrobku tuto skutečnost pojišťovně, pojistná smlouva zanikne po uplynutí 90 dní od změny.

10.  Tyto pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 11. ledna 2014.

Rozhodné právo, soudní příslušnost

Pojistná smlouva a pojištění v ní sjednané se řídí podle českého práva a pro řešení sporů vzniklých v souvislosti s tímto pojištěním jsou příslušné soudy České republiky.

Článek 2

Výklad pojmů

Malý výrobek: pojištěný výrobek o hmotnosti do 10 kg a s obrazovkou do úhlopříčky 42“ včetně; Obchodní zástupce: Jakákoliv osoba, kterou pojistitel zplnomocnil ke sjednávání pojištění, k tomu, aby pojištěný výrobek opravovala, vyměnila nebo jménem pojistitele činila právní úkony nebo faktická jednání v souladu s těmito pojistnými podmínkami.

Oprávněná osoba: osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění. Pro účely tohoto pojištění je oprávněnou osobou pojištěný, v případě úmrtí nebo zániku oprávněné osoby platí zákonná posloupnost.

Pojistka: doklad, který potvrzuje existenci pojištění v rozsahu zvoleném pojistníkem v souladu s těmito pojistnými podmínkami.

Pojistná částka: pojistná částka je stanovena jako pořizovací cena pojištěného výrobku a je uvedená v pojistné smlouvě.

Pojistné: Pojistné je sjednané jako jednorázové a je splatné v okamžiku sjednání pojištění.

Pojistník: osoba, která uzavřela s pojistitelem pojistnou smlouvu a která je povinna platit pojistné.

Pojištěný: osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost nebo jinou hodnotu pojistného zájmu se pojištění vztahuje;

Prodloužená záruka: záruka za vady nebo za jakost výrobku po uplynutí záruční doby ve stejném rozsahu jako záruka za vady (odpovědnost prodávajícího) ze zákona nebo záruka za jakost, ke které se prodávající zavázal, pokud není v těchto VPP stanoveno jinak. Prodloužená záruka se týká vad, které vzniknou nejdříve dnem následujícím po dni, ve kterém uplynula lhůta odpovědnosti za vady ze zákona nebo doba poskytnutá v záruce za jakost (záruční doba, doba použitelnosti) prodávajícím.

Třetí osoba: jakákoli jiná osoba než pojištěný, nebo osoba pojištěnému blízká dle zákona; dále jsou za třetí osobu považováni zaměstnanci pojištěného stejně jako jakákoli osoba, kterou pojištěný neoprávnil k užívání pojištěného výrobku.

Pojištěný výrobek: movitá věc podrobně popsaná v pojistné smlouvě a ve faktuře či pokladním dokladu vystaveném obchodním zástupcem pojistníkovi při koupi výrobku.

Článek 3

Územní platnost

Pojistné plnění může být poskytnuto pouze na území České republiky.

Článek 4

Pojistná událost

Pojistnou událostí je vada na pojištěném výrobku, na niž se při jejím prodeji vztahovala záruka za vady vyplývající ze zákona nebo záruka za jakost poskytnutá prodávajícím, jež byla zjištěna nejdříve dnem následujícím po dni, ve kterém uplynula záruční doba stanovená zákonem nebo stanovená prodávajícím.

Pojišťovna poskytne oprávněné osobě pojistné plnění, nastane-li pojistná událost definovaná v těchto pojistných podmínkách pro sjednaný druh pojištění.

Článek 5

Vznik a trvání pojištění

1.  Pojistná smlouva se sjednává s počátkem v okamžiku podpisu pojistné smlouvy.

2.  Pojištění prodloužené záruky vzniká v 0.00 hodin dne sjednaného v pojistné smlouvě jako počátek pojištění.

3.  Pojištění prodloužené záruky se sjednává na pojistnou dobu uvedenou v pojistné smlouvě. Podmínkou účinnosti pojistné smlouvy je úhrada celého předepsaného pojistného.

Článek 6

Zánik pojištění

Pojištění zaniká v souladu s příslušnými ustanoveními zákona uplynutím pojistné doby, zánikem pojistného zájmu, výpovědí, v důsledku nezaplacení pojistného, odstoupením od pojištění a dalšími způsoby stanovenými zákonem.

Zánik uplynutím pojistné doby

Pojištění zaniká uplynutím pojistné doby, a to ve 24.00 hodin dne sjednaného jako konec pojištění.

Zánik odstoupením od kupní smlouvy

V případě, že dojde k odstoupení od kupní smlouvy před dnem počátku pojištění prodloužené záruky, zaniká pojištění dnem odstoupení od kupní smlouvy. Pojistník má právo na vrácení pojistného za toto pojištění.

Zánik výpovědí

Pojistitel nebo pojistník může pojištění vypovědět

a) s osmidenní výpovědní dobou do dvou měsíců ode dne uzavření smlouvy, nebo

b) s měsíční výpovědní dobou do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události,

c) bez výpovědní doby do dvou měsíců ode dne, kdy se o zvýšení pojistného rizika dozvěděl, poruší-li pojistník nebo pojištěný povinnost oznámit zvýšení pojistného rizika

V případě zániku pojištění výpovědí ze strany pojistitele z důvodu porušení povinnosti pojistníka nebo pojištěného oznámit zvýšení pojistného rizika, náleží pojistiteli jednorázové pojištění celé. .

Odstoupení pojistníka od smlouvy

Pojistník může kromě jiných důvodů stanovených zákonem odstoupit od pojištění do čtrnácti (14) dnů od data sjednání pojištění. Pojistník se musí dostavit do prodejny obchodního zástupce, který smlouvu zprostředkoval, kde mu bude v uvedené lhůtě 14 dnů pojistná smlouva stornována a pojistné vráceno. V případě sjednání pojistné smlouvy formou obchodu na dálku, musí pojištěný odeslat ve lhůtě do 14 dnů obchodnímu zástupci písemné odstoupení od pojistné smlouvy s ověřeným podpisem. Odstoupením od pojistné smlouvy se smlouva ruší od počátku.

Článek 7

Povinnosti z pojištění

Pojistník a pojištěný mají, kromě jiného, povinnost:

a)  pravdivě a úplně odpovědět na všechny písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění,

b)  dbát, aby pojistná událost nenastala, zejména nesmí porušovat povinnosti směřující k odvrácení nebo zmenšení nebezpečí; Pojistník nesmí bez souhlasu pojistitele učinit nic, co zvyšuje pojistné nebezpečí, ani to třetí osobě dovolit; zjistí-li až dodatečně, že bez souhlasu pojistitele dopustil, že se pojistné nebezpečí zvýšilo, pojistiteli to bez zbytečného odkladu oznámí. Zvýší-li se pojistné nebezpečí nezávisle na pojistníkově vůli, oznámí to pojistník pojistiteli bez zbytečného odkladu poté, co se o tom dozvěděl.

c)  pokud nastala pojistná událost, učinit nutná opatření ke zmírnění jejich následků a podle možnosti si k tomu vyžádat pokyny pojistitele a postupovat v souladu s nimi

d)  Nastane-li událost, se kterou ten, kdo se pokládá za oprávněnou osobu, spojuje požadavek na pojistné plnění, oznámí to pojistiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 dnů, podá mu pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu následků takové události, o právech třetích osob a o jakémkoliv vícenásobném pojištění; současně předloží pojistiteli potřebné doklady ke zjištění okolností rozhodných pro posouzení nároku na plnění a jeho výše, které si pojistitel vyžádá, a umožnit pojistiteli pořízení kopií těchto dokladů, a postupovat způsobem ujednaným ve smlouvě. Není-li současně pojistníkem nebo pojištěným, mají tyto povinnosti i pojistník a pojištěný. Stejné oznámení může učinit jakákoliv osoba, která má na pojistném plnění právní zájem.

e)  na žádost pojistitele zajistit na vlastní náklady úřední překlad dokladů nezbytných k šetření škodné resp. pojistné události, v případě, že uvedené doklady nejsou v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.

f)  zabezpečit vůči jinému práva, která na pojistitele přecházejí, zejména právo na náhradu škody nebo jiné obdobné právo

g)  účastníci pojištění jsou povinni plnit další povinnosti uložené zákonem, pojistnými podmínkami a smlouvou.

Článek 8

Rozsah pojištění prodloužené záruky

1.  Pokud v průběhu trvání pojištění prodloužené záruky nastane u pojištěného výrobku pojistná událost, má oprávněná osoba právo na pojistné plnění.

2.  Pojistitel zajistí a uhradí náklady na dodání nového výrobku nebo na výměnu součásti pojištěného výrobku, pokud se vada týká pouze součásti pojištěného výrobku nebo na opravu, umožňuje-li to povaha vady a zejména, lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu v souladu s těmito pojistnými podmínkami.

3.  Pojištění prodloužené záruky se sjednává jako pojištění škodové.

4.  Pojistné plnění za všechny pojistné události v rámci Pojištění prodloužené záruky za celou dobu trvání tohoto pojištění je poskytováno maximálně do výše pojistné částky.

(1)  Pojistné plnění formou opravy pojištěného výrobku

V případě opravy pojištěného výrobku budou k opravě použity náhradní díly od kteréhokoliv výrobce. Funkčnost náhradních dílů bude odpovídat funkčnosti původních dílů. Do nákladů na opravu se kromě nákladů na samotnou opravu včetně náhradních dílů zahrnují i náklady na dopravu výrobku do i ze servisu, pokud tuto dopravu organizuje pojistitel prostřednictvím svého smluvního partnera, poštovné za odeslání výrobku ze servisu pojištěnému a dopravu a práci technika v místě vzniku pojistné události.

Poskytnutím pojistného plnění pojištění nezaniká.

(2)  Pojistné plnění formou dodání nového výrobku

Pojistitel je oprávněn posoudit a rozhodnout, kdy je oprava pojištěného výrobku fakticky nemožná nebo ekonomicky nerentabilní – v takovém případě má oprávněná osoba právo na dodání nového výrobku nebo výměnu součásti pojištěného výrobku, pokud se vada týká pouze součásti výrobku. Parametry nového výrobku nebo nové součásti budou stejné nebo srovnatelné s parametry původního výrobku nebo součásti O výběru nového výrobku rozhoduje pojistitel.

Do nákladů na dodání nového výrobku nebo výměnu součásti pojištěného výrobku se kromě nákladů na nový výrobek nebo novou součást pojištěného výrobku zahrnují i náklady na dopravu výrobku do servisu nebo prodejny, pokud tuto dopravu organizuje pojistitel prostřednictvím svého smluvního partnera a případné náklady na původně zamýšlenou opravu výrobku.

Poskytnutím pojistného plnění formou dodání nového výrobku nebo výměny součásti pojištěného výrobku pojištění zaniká.

Pro obě formy poskytnutí pojistného plnění uvedené v bodech (1) a (2) tohoto článku VPP platí, že v případě pojistné události na malém výrobku (viz Výklad pojmů) dopravu tohoto výrobku do servisu nebo prodejny neorganizuje smluvní partner pojistitele; v takovém případě si pojištěný zajistí dopravu vadného výrobku do servisu nebo prodejny sám.

Článek 9

Výluky z pojištění prodloužené záruky

Pojištění prodloužené záruky se nevztahuje na vady pojištěného výrobku:

1.  na které byl pojištěný upozorněn a na jiné vady, které již výrobce vyloučil ve své záruce za jakost při prodeji výrobku,

2.  pokud pojištěný před převzetím výrobku věděl, že výrobek má vadu,

3.  způsobené nesprávnou či nedostatečnou údržbou výrobku, přetěžováním výrobku, užíváním výrobku v rozporu s pokyny výrobce či za neobvyklých podmínek nebo jinak způsobenou pojištěným,

4.  vzniklé běžným opotřebením,

5.  způsobené úmyslně nebo hrubou nedbalostí,

6.  zapříčiněné účinky klimatických a jiných vnějších vlivů, jakož i vady zapříčiněné živelnou událostí,

havárií, vandalismem, krádeží nebo přepravou výrobku,

7.  jejichž opravy byly prováděny jiným subjektem než autorizovaným smluvním servisem,

8.  způsobené nedostatečnou opravou nebo dalším používáním výrobku bez opravy dříve se vyskytnuvší závady výrobku,

9.  způsobené mechanickým poškozením zboží.

Dále se pojištění prodloužené záruky nevztahuje na:

1. součásti výrobku spotřebního charakteru podléhající rychlému opotřebení,

2. odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s vadou výrobku,

3. preventivně odstraňované vady během pravidelné servisní prohlídky výrobku,

4. vady na bateriích,

5. náhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady tomu, kdo toto právo uplatnil,

6. neodstranitelné vady, které ale zároveň nebrání řádnému užívání výrobku ke svému účelu,

7. vady na výrobku, které jsou výrobní povahy a jako takové jsou odstraňovány v rámci hromadných akcí výrobce.

Článek 10

Péče o zákazníka

1.  V případě dotazů nebo stížností se může pojištěný obrátit na pojistitele:

AGA International SA – závod zahraniční právnické osoby, Jankovcova 1596/14b, 170 00 Praha 7 – Holešovice, Česká republika.

2.  Orgánem dohledu nad činností pojistitele je Česká národní banka se sídlem Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03.

Článek 11

Doručování

1.  Písemnosti pojistitele určené účastníkům pojištění („adresát“) se doručují:

a) prostřednictvím držitele poštovní licence („doručovatel“), a to obyčejnou nebo doporučenou zásilkou na adresu uvedenou v pojistné smlouvě nebo na poslední známou adresu účastníka pojištění,

b) osobně zaměstnancem nebo pověřenou osobou odesílatele („pověřená osoba“),

c) elektronicky, pokud se tak pojistitel s adresátem dohodnou.

2.  V případě, že adresát není zastižen, doručovatel uloží písemnost pojistitele v místě příslušné pošty. Pokud je doručováno pověřenou osobou, upozorní tato osoba písemně adresáta (upozornění vloží do schránky, nebo je předá důvěryhodné osobě, která adresáta zná), kde a do kdy si může písemnost vyzvednout. Nevyzvedne-li si adresát písemnost do 15 dnů od jejího uložení, poslední den této lhůty se považuje za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Uvedené neplatí, pokud se adresát nedozvěděl o uložení zásilky, protože se nezdržoval na své adrese ze závažných důvodů a nemohl tak sdělit pojistiteli změnu adresy (např. náhlá hospitalizace, úraz, nemoc).

3.  Odepře-li adresát přijetí doručované písemnosti, považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy bylo její převzetí adresátem odepřeno.

4.  Pro doručování jakýchkoli písemností s využitím držitele poštovní licence platí, že se považují za doručené sedmým dnem ode dne odeslání doporučené poštovní zásilky na kontaktní adresu pojistníka, pojištěného nebo pojišťovny, nebude-li prokázáno jiné datum doručení.

5.  Pro osobní doručování platí, že v momentu převzetí zásilky druhou smluvní stranou se tato považuje za doručenou. Smluvní strana je povinna toto převzetí a datum převzetí písemně potvrdit na kopii doručované písemnosti nebo na jejím druhopise.

6.  Doručování jakýchkoli písemností je možné i kurýrní službou, která umožňuje ověření doručení. Písemnosti odeslané tímto způsobem se považují za doručené okamžikem jejich převzetí druhou smluvní stranou.

7.  Odepře-li adresát přijetí doručované písemnosti, považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy bylo její přijetí odepřeno.

8.  Byla-li doručovaná písemnost uložena a adresát si ji v úložní lhůtě nevyzvedl, považuje se písemnost za doručenou posledním dnem úložní lhůty.

Článek 12

Závěrečná ustanovení

1.  Komunikačním jazykem je čeština, slovenština a angličtina.

2.  Pojistník uzavřením pojistné smlouvy dává pojistiteli souhlas, aby jeho osobní údaje (tj. jméno, příjmení, adresu, rodné číslo, datum narození, telefonní číslo, adresu elektronické pošty a další) dále zpracovával po dobu správy sjednaného pojištění a plnění všech závazků z pojištění.

3.  Pojistník svůj souhlas uděluje též k nabídce produktů a služeb včetně marketingových informací a dále k zasílání obchodních sdělení.

4.  Tento souhlas se uděluje i pro předávání údajů do jiných států zajistitelům pojistitele a subjektům v rámci finanční skupiny pojistitele, jakož i ostatním subjektům v pojišťovnictví, bankovnictví a dalších finančních službách a asociacím těchto subjektů.

5.  Pojistník uzavřením pojistné smlouvy potvrzuje, že byl řádně informován o svých právech.

6.  Pojistník prohlašuje, že si je vědom toho, že v případě, kdy svůj souhlas odvolá, a tím znemožní řádnou správu pojištění, dojde k zániku pojistné smlouvy pro nemožnost plnění.