0
 x 

Košík je zatím prázdný. Není to škoda?

juralogo278

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Vážení zákazníci,

v našem specializovaném internetovém obchodě, který vychází z tradice kamenných obchodů společnosti ellex gk,s.r.o. najdete široký sortiment elektronických výrobků. Veškeré zboží si můžete objednat v klidu a pohodlí domova, tzn. kromě ceny, kterou zaplatíte za zboží (případně jeho dodání) a poplatku za připojení k internetu (které ovšem platíte svému zprostředkovateli), Vám tato operace nezabere žádný volný čas a nebudou s ní spojeny žádné další náklady! Zboží si můžete odebrat a zaplatit několika způsoby, které Vám budou nabídnuty při finalizaci objednávky.

1. Základní ustanovení 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi prodávajícím provozovatelem a zákazníky - kupujícími při nákupu v internetovém obchodě www.juracb.cz

2. Informace o prodávajícím

ellex gk, s.r.o.
sídlem Doudlebská 1522/ 25,
370 11 České Budějovice,

IČ: 63910322, DIČ:CZ6391022, 
vedená KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 5907

3. Kupující

Pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek se dále rozumí:

Kupujícím  -  fyzická nebo právnická osoba, která s prodávajícím uzavřela kupní smlouvu,

spotřebitelem – fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Pro případ pochybností se podnikatelem rozumí každý, kdo se vůči prodávajícímu identifikuje identifikačním číslem (IČ) a pod tímto číslem vůči podnikajícímu činí právní úkony,

podnikatelem – osoba samostatně vykonávající na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele,

zbožím – veškeré zboží z nabídky prodávajícího, které má prodávající dodat kupujícímu.

4. Sdělení před uzavřením smlouvy

Prodávající tímto ve smyslu ust. § 1820 občanského zákoníku sděluje před uzavřením kupní smlouvy kupujícímu následující:

 1. Náklady na prostředky komunikace na dálku (internetové a telefonické připojení) se neliší od základní sazby, kterou zákazník hradí v závislosti na tarifu telekomunikačních služeb, které využívá.

 2. Prodávající požaduje úhradu kupní ceny v plné výši před převzetím zboží kupujícím, nebude-li výslovně sjednáno jinak.

 3. Poučení o možnosti odstoupení od smlouvy je obsaženo v dokumentu „Poučení o možnosti odstoupit od smlouvy“

 4. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů, o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, o dodávce novin, periodik nebo časopisů, o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

 5. Uzavřená smlouva bude uložena v elektronickém archivu prodávajícího.

 6. Smlouva se uzavírá v českém jazyce.

 7. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy a možnosti zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky jsou popsány v sekci objednávka a uzavření kupní smlouvy.

5. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Seznam zboží na internetových stránkách www.juracb.czje katalogem obvykle prodávaného zboží. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek uvedených na internetových stránkách. Aktuální dostupnost bude zákazníkovi sdělena na základě poptávky, případně potvrzena na základě objednávky. Sortiment zboží kopíruje momentální nabídku velkoobchodních dodavatelských společností pro Českou republiku. Pokud již vybrané zboží nelze ze zdrojů v ČR zajistit, nemá prodávající jakoukoli možnost tuto skutečnost ovlivnit. Prodávající si proto vyhrazuje právo v případě nedosažitelnosti zboží nabídnout náhradní řešení, případně stornovat objednávku.

Zákazník provádí objednávku jednotlivými kroky, ke kterým je naváděn uživatelským rozhraním internetového obchodu.  Zadáním objednávky kupující stvrzuje, že se předem seznámil s obchodními podmínkami a reklamačním řádem, které jsou zákazníků k dispozici na internetových stránkách prodávajícího www.juracb.cz.

Odeslání objednávky je návrhem na uzavření kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy dochází potvrzením objednávky prodávajícím.

Před odesláním objednávky je kupující v internetovém obchodu vyzván ke kontrole zadaných dat. Kupující je povinen údaje zkontrolovat, pozdější změny zadaných údajů jsou možné pouze se souhlasem prodávajícího. Prodávající i zákazník mohou zrušit objednávku zákazníku nejpozději do potvrzení objednávky prodávajícím. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze na základě vzájemné dohody prodávajícího a zákazníka.

6. Ochrana osobních údajů

Zadáním objednávky v internetovém obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas se zpracováním osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech. Prodávající se je zavazuje neposkytnout třetím osobám s výjimkou sdělení údajů pro případnou dopravu a doručení zboží.

Se sdělenými osobními údaji nakládá prodávající pouze v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, a to zejm. s ustanovením § 5 odst. 2 písm. b) a § 5 odst. 6) zákona. Osobní data jsou uložena v neveřejném sektoru serveru prodávajícího a jsou technicky zabezpečena proti zneužití. Společnost ellex gk, s r.o. je registrovaným správcem osobních údajů a získané osobní údaje užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti.

Na žádost kupujícího prodávající po provedení nákupu veškeré osobní údaje týkající se zákazníka nebo jeho nákupů zlikviduje. V případě, že kupující z jakéhokoli důvodu nechce nadále využívat služeb internetového obchodu, nebo si přeje smazat svůj účet a odstranit své osobní údaje, může předat svůj požadavek správci internetového obchodu emailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., který smazání zákaznického účtu zajistí.

Webové rozhraní obchodu používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými do počítače každého návštěvníka webového rozhraní, a které umožňují analýzu způsobu užívání webového rozhraní. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech amerických. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání webového rozhraní a vytváření zpráv o aktivitě jeho uživatelů, určených pro prodávajícího a pro užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat IP adresu subjektu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Používáním webového rozhraní souhlasíte se zpracováváním údajů o Vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným. Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči. Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.

7. Ceny

Zákazník kupuje zboží za cenu platnou v době uskutečnění objednávky. Ceny uváděné na internetových stránkách jsou aktualizovány, s platností pro příslušný den. V případě, jedná-li se o speciální dodávky zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající stanoví cenu individuálně a zákazníkovi předem oznámí cenu a termín dodání. Tato cena může být změněna v závislosti na aktuální situaci na trhu, případě v závislosti na vývoji kurzu české měny vůči zahraničním měnám. Zákazník není povinen takto změněnou cenu akceptovat a je oprávněn objednávku zrušit.

V případě, že na straně prodávajícího došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží na internetových stránkách nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen zboží dodat za tuto chybnou cenu, a to ani v případě, že bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto všeobecných obchodních podmínek. V takovém případě si prodávající vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy.

Ceny zboží jsou na internetových stránkách uváděny jako ceny konečné, včetně DPH. Náklady na doručení a další služby spojené s dodáním se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady a budou k ceně připočítány v následujících krocích objednávky. V rekapitulaci objednávky je kupující seznámen s konečnou cenou vč. DPH.

Další případné slevy je možné získat při vyhlášení speciálních slevových akcí, které jsou omezeny časově i počtem kusů a modelů.
Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (internet, telefon) pro uskutečnění objednávky hradí zákazník v běžné výši v závislosti na tarifu telekomunikačních služeb, které využívá.

Ceny, za které je nabízeno zboží v internetovém obchodě www.juracb.cz platí pouze pro nákupy zboží prostřednictvím internetového obchodu.

8. Platební podmínky

Platební podmínky jsou stanoveny níže pro jednotlivé typy odběru zboží.

V hotovosti nebo platební kartou přímo na prodejně/výdejním místě JURA, České Vrbné 2360, České Budějovice.

Zboží zaplatíte hotově nebo platební kartou na výdejním místě.

Na prodejnách JURA jsou přijímány platební karty Visa, Electron, MasterCard, Maestro, AMEX.
Pro Vaši bezpečnost a ochranu můžete být požádání o předložení průkazu totožnosti.

Při platbě v hotovosti či platební kartou nejsou účtovány žádné další poplatky za způsob úhrady.

Na dobírku 

Zboží zaplatíte přepravci v okamžiku dodání přímo na dodací adrese.
Dopravci DPD je možné mimo hotovosti platit také platební kartou.
Při odběru zboží na dobírku je doběrečné součástí poplatku za dopravu.

Kartou on-line

Vlastníte-li platební kartu, umožňující platby na internetu, můžete ji využít k úhradě objednávky online. Po dokončení objednávky budete přesměrováni na platební bránu Jednoduše, rychle a bezpečně zaplatíte díky platebnímu systému PayU. Vaše platba bude na náš účet připsána během pár minut.

 • Česká spořitelna (Platba 24)

 • Komerční banka (MojePlatba)

 • GE Money Bank

 • mBank (mPeníze)

 • Raiffeisen Bank (ePlatby)

 • Fio banka

Postup objednání:

 1. Zvolte si v posledním kroku košíku mezi způsoby platby svoji banku.

 2. V dalším kroku vás přesměrujeme do vašeho internetového bankovnictví.

 3. Po přihlášení se vám ukáže předvyplněný platební příkaz, který jen potvrdíte.

 4. Platba za vaši objednávku bude během několika minut připsána na náš účet.

V pracovní dny bude vaše platba připsána do 15 minut. V ostatní dny budou peníze na náš účet připsány následující pracovní den. K využití platebního systému PayU je potřeba mít aktivní internetové bankovnictví.

 Při platbě on-line platební kartou neplatíte žádné další poplatky za způsob úhrady.

Platba předem – zálohová faktura

V případě, že vyberete tento způsob úhrady, bude Vám personálem obchodu zaslána zálohová faktura. Její úhradu pak provedete standardním způsobem převodním příkazem ve vaší bance. Číslo bankovního účtu prodávajícího je 7430031001/5500 , jako variabilní symbol použijte číslo uvedené v pravém horním rohu. Platba je pak bez problémů připsána na účet prodávajícího.
Při platbě převodem platíte standardní poplatky za převod dle sazebníku vaší banky.

Hello bank

Po zadání objednávky budete přesměrováni na rozhraní společnosti Cetelem. Zde vyplňte požadované údaje a žádost o úvěr odešlete. Vyčkejte na e-mail s informací o schválení žádosti. Poté dle zvoleného způsobu dopravy buď vytiskněte, podepište a zašlete na zpracování Hello bank (při externí dopravě), nebo se dostavte na vybrané výdejní místo JURA, kde s Vámi personál prodejny smlouvu vytiskne a podepíše (osobní odběr v prodejnách JURA, České Vrbné 2360, České Budějovice.). Nezapomeňte doložit požadované doklady.

Po doručení schválené smlouvy na Hello bank, případně po podepsání na prodejně Vám bude zboží vydáno. Další otázky financování jsou předmětem samostatné smlouvy mezi Cetelem a kupujícím.

Sjednání úvěrové smlouvy není zprostředkovatelem zpoplatněno.

Adresa pro zaslání dokladů: Úvěrové oddělení BNP Paribas Personal Finance SA, Špálova 14, 702 00 Ostrava 1 (viz instrukce v rozhraní Hello bank).

Zboží zůstává do úplného zaplacení ve vlastnictví prodávajícího.

9. Dodací termíny

Termín dodání bude kupujícímu sdělen při potvrzení objednávky.

V případě využití přepravní služby se dodáním rozumí předání k přepravě.

Zboží, které je digitálním obsahem, jenž není na hmotném nosiči, nemůže být spotřebitelům dodán před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, tj. před uplynutím 14 dnů od uzavření smlouvy, ledaže kupující spotřebitel s dodáním takového zboží před uplynutím této lhůty vysloví svůj souhlas. Kupující pak nemá právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy.

10. Dodání zboží

Osobní odběr

Zákazník si vyzvedne objednané zboží v provozovně prodávajícího na adrese:
České Vrbné 2360, 370 11 České Budějovice

Objednávku je možné uhradit při převzetí zboží v hotovosti, případně platební, kreditní či úvěrovou kartou. Při zadávání objednávky je samozřejmě možné zaplatit On-Line platební, kreditní či úvěrovou kartou, převodem pomocí Zálohové faktury, prostřednictvím služby Platba 24 či splátek Cetelem.
Kupující v tomto případě dopravu nehradí.

Česká pošta        

Zboží může být odesláno prostřednictvím České pošty. Tento způsob dopravy není vhodný pro rozměrnější a křehké zboží. (například větší úhlopříčky TV). 

 Prodávající splní svou povinnost dodat zboží v okamžiku předání zásilky k přepravě.

Převzetím zboží na poště přechází na kupujícího nebezpečí škody na věci.

Při zaslání zboží prostřednictvím České pošty bude zásilka uložena k vyzvednutí na nejbližší poště dle podmínek České pošty. I když se snažíme, aby zboží bylo bezpečně zabaleno a dopravováno, může dojít k jeho poškození během dopravy. Při převzetí doporučujeme provést kontrolu a v případě poškození zásilku nepřebírat a sepsat reklamační protokol ihned na pobočce ČP.

Více informací o službě: https://www.ceskaposta.cz/sluzby/baliky/cr/balik-na-postu

Možnosti platby:

Na České poště je možné platit v hotovosti.

Při zadávání objednávky je samozřejmě možné zaplatit On-Line platební, kreditní či úvěrovou kartou, převodem pomocí Zálohové faktury, prostřednictvím služby Platba 24 či splátek Cetelem.

Při odběru zboží v celkové ceně nižší než 10.000,- Kč včetně DPH hradí zákazník poštovné, balné a případně doběrečné v celkové výši 150,- Kč. Při odběru zboží v celkové ceně přesahující částku 10.000,- Kč hradí tyto náklady prodávající.

Spedice DPD       

Odeslání zboží prostřednictvím spediční služby DPD. Prodávající splní svou povinnost dodat zboží v okamžiku předáním zásilky k přepravě. Při odběru zboží v celkové ceně nižší než 10.000,- Kč včetně DPH hradí zákazník přepravné a balné ve výši 120,- Kč. Při odběru zboží v celkové ceně přesahující částku 10.000,- Kč hradí náklady na dopravu a balné prodávající. V případě dodání zboží prostřednictvím spediční služby bude zákazník vyrozuměn o dodání řidičem konajícím rozvážku a bude s ním dohodnut termín převzetí dle podmínek přepravce.

Odeslání zboží prostřednictvím spediční služby DPD doporučujeme pro komfortní doručení do domu a hlavně pro rozměrnější zboží. Zákazník bude o termínu dodání vyrozuměn dopravcem prostřednictvím SMS/e-mailu (čas dodání je v cca hodinovém intervalu). Prodávající splní svou povinnost dodat zboží v okamžiku předáním zásilky k přepravě. Převzetím zboží od dopravce přechází na kupujícího nebezpečí škody na věci. Převzetí doporučujeme provést kontrolu a v případě poškození zásilku nepřebírat, nebo zkontrolovat v přítomnosti řidiče.

 Informace o dopravě DPD : http://dorucujemeradost.dpd.cz/prubeh-dorucovani

Řidiči DPD je možné zaplatit v hotovosti nebo platební kartou. Při platbě v hotovosti doporučujeme mít k dispozici přesnou částku.

Při zadávání objednávky je samozřejmě možné zaplatit On-Line platební, kreditní či úvěrovou kartou, převodem pomocí Zálohové faktury, prostřednictvím služby Platba 24 či splátek Cetelem.

 

Uloženka

Váš balíček bude uložen k vyzvednutí ve zvoleném výdejním místě společnosti Uloženka. Obvyklá doba pro doručení zásilky na výdejní místo je jeden pracovní den od expedice.

 • Ušetříte za doručení
 • Balíček si můžete, vyzvednou na zvoleném výdejním místě, kdy Vám se to hodí
 • Zásilku máte neustále pod kontrolou díky Track&Trace
 • Doručování zásilky
 • Díky Uložence si můžete nechat zásilku umístit do některého z výdejních míst po celé ČR. Jejich aktuální seznam včetně otevíracích dob naleznete vždy na stránce www.ulozenka.cz. Zásilka bude ve výdejním místě umístěna po dobu 7 dní. Výdejní místa neslouží pro uplatnění reklamace ani vracení zboží ve 14-ti denní lhůtě. Ve výdejním místě není možné platit platební kartou.

11. Reklamace

 Případné reklamace zboží budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu prodávajícího uveřejněného na internetových stránkách www.juracb.cz  a příslušnými platnými právními předpisy ČR.

Zboží k reklamaci nelze zasílat na dobírku. V případě zaslání na dobírku si prodávající vyhrazuje právo zásilku nepřevzít.

12. Práva a povinnosti prodávajícího

 1. Prodávající má povinnost vyřídit objednávku, a dodat objednané zboží dle zvoleného způsobu dodání v termínu, který sdělí kupujícímu při potvrzení objednávky. Dodávané zboží vždy obsahuje daňový doklad a český návod k použití.

 2. Prodávající je oprávněn odmítnout další objednávku, pokud kupující neuhradí kupní cenu, nebo objednané zboží neodebere.

 3. Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit pouze před dodáním zboží v případě jeho nedostupnosti nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením bude kupující kontaktován a smluven další postup.

13. Práva a povinnosti kupujícího

 1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou doručovací a fakturační adresu, na kterou mu má být zboží dodáno.

 2. Kupující je povinen objednané zboží odebrat a uhradit kupní cenu včetně dalších poplatků, se kterými bude předem seznámen.

14. Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách v den uskutečnění objednávky zákazníkem. Účinnost všeobecných obchodních podmínek nastává 1.1.2016  Prodávající si vyhrazuje právo na jejich změnu.

Poučení spotřebitele o právu na odstoupení od smlouvy a  vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Právo odstoupit od smlouvy

Spotřebitel, nikoli zákazník nakupující na IČ, má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího  po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba převezmete zboží.  Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost ellex gk, s.r.o, jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb).

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat  odstoupení od smlouvy před   uplynutím příslušné lhůty.

Účinky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději  do 14 dnů ode dne,  kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi,  včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů  vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu  dodání, který je jiný než nejlevnější  způsob standardního dodání námi nabízený).

Provrácení plateb použijeme stejný  platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční  transakce, pokud  jste výslovně neurčil (a) jinak.

V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

Vrácení zboží

Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo  prokážete-li, že jste zboží odeslal (a)  zpět, podle toho,  co nastane dříve.

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy  došlo k odstoupení od této smlouvy,  zašlete zpět nebo je předejte na  adrese: elllex gk, s.r.o, České Vrbné 2360, 370 11 České Budějovice

Lhůta  se  považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

Náklady spojené s vrácením zboží

Ponesete přímé náklady spojené  s  vrácením zboží.

Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který  je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží,   včetně jeho funkčnosti.

Formulář pro odstoupení od smlouvy: odkaz

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy

Oznámení zašlete na adresu:

JURA
ellex gk s.r.o.
České Vrbné 2360
370 11 České Budějovice

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu níže uvedeného zboží / služeb1:

Číslo prodejního dokladu2:………………………………………………

Datum objednání /datum obdržení1: ……………………………………

 Kupní cena má být vrácena na účet2: …………………………………

Jméno a příjmení spotřebitele: …………………………………………

Adresa spotřebitele: ……………………………………………………

E-mail : …………………………………………………………………

Mobilní telefon: ………………………………………………………

Podpis spotřebitele: …………………………………………………

Datum oznámení: ………………………………………….

1 nehodící se škrtněte

2 nepovinný údaj pro urychlení vyřízení požadavku

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Všeobecná ustanovení

Pro účely tohoto reklamačního řádu (dále jen „RŘ") se rozumí:

prodávajícím - obchodní společnost

ellex gk, s.r.o, se sídlem Doudlebská 1522/25,

370 08 České Budějovice

kupujícím - fyzická nebo právnická osoba, která s prodávajícím uzavřela kupní smlouvu,

spotřebitelem – fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Pro případ pochybností se podnikatelem rozumí každý, kdo se vůči prodávajícímu identifikuje identifikačním číslem (IČ) a pod tímto číslem vůči podnikajícímu činí právní úkony,

podnikatelem – osoba samostatně vykonávající na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele,

kupní smlouvou - právní úkon, který se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem (dále jen „NOZ"), podle kterého prodávající prodává zboží kupujícímu a kupující jej za kupní cenu od prodávajícího kupuje,

zbožím - movitá věc,

Tento Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího a upravuje vztahy a postup při vyřizování reklamací zboží kupujícími při nákupu v internetovém obchodě juracb.cz a v provozovnách prodávajícího.

Odpovědnost z vadného plnění

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména, že v době, kdy Kupující zboží přezval,
a) Má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce 
popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo 
provedení určeno podle  smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytla u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to však neplatí
a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) u opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
d) vyplývá-li to z povahy věci.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Prodávající negarantuje plnou kompatibilitu prodaného zboží s neschválenými součásti či softwarovými aplikacemi, jejichž funkčnost kupující při objednávce výslovně nepožadoval, nebo jejich kompatibilita nebyla prodávajícím výslovně uvedena. Zároveň prodávající negarantuje funkčnost softwaru ve verzích, které nejsou vhodné pro objednaný operační systém, pokud taková funkčnost u podobného zboží není obvyklá.

Práva z vadného plnění

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží.

Má-li zboží vadu, může kupující požadovat dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené.  Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného dokladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Uplatnění reklamace

Práva z odpovědnosti za vady zboží uplatňuje kupující, popř. za něj osoba jím písemně zmocněná bez zbytečného odkladu po výskytu vady, a to s tím, že od výskytu vady nesmí být zboží dále užíváno.

Při uplatnění reklamace je nutné předložit reklamované zboží spolu s originálem dokladu o koupi, záručním listem byl-li vydán a vytknout uplatněné vady a zvolit způsob nápravy, který si kupující zvolil.

Kupující tak může učinit osobně u prodejce, kde byl nákup uskutečněn nebo si může zvolit síť Autorizovaných servisních center v ČR.

Prodávající resp. servisní centrum vydá kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo v souladu s výše uvedeným uplatnil (dále jen „reklamační protokol"). V reklamačním protokolu se též uvádějí údaje o provedení opravy a o době jejího trvání, rozhodnutí prodávajícího o uplatněných vadách a právům z toho vyplývajícím. Reklamační protokol podepisují prodávající i kupující. Při reklamaci je nutno doložit nákupní doklad.

Výrobní číslo zboží uvedené na nákupním dokladu musí být totožné s výrobním číslem reklamovaného zboží.

Vyřízení reklamace

Je-li kupujícím spotřebitel, rozhodne prodávající o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

Reklamaci včetně odstranění vady vyřídí prodávající nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

Kupující je povinen si zboží po uplynutí 30 denní lhůty vyzvednout.

Je-li kupujícím podnikatel, vyřídí prodávající reklamaci v přiměřené lhůtě.

Bude-li uplatnění práv z odpovědnosti za vady nedůvodné a prodávajícímu vzniknou z tohoto důvodu náklady, zejména na odborné posouzení vady či na právní zastoupení, má prodávající právo na jejich náhradu.

V případě, že kupující oprávněně odstoupí od kupní smlouvy, bude mu kupní cena vrácena převodem na účet kupujícího se splatností 30 dnů ode dne odstoupení od smlouvy.

Vydání reklamovaného zboží

Reklamované zboží po vyřízení reklamace vydá prodávající osobě, která předloží originál reklamačního protokolu, nebo která se identifikuje jako osoba, se kterou byly uzavřeny kupní smlouvy.

Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád je účinný pro kupní smlouvy uzavřené ode dne 1.1.2016. Reklamační řád platí pro internetový obchod ve znění uvedeném na internetových stránkách  v den uskutečnění objednávky zákazníkem, pro prodej v provozovnách pak ve znění vyvěšeném v příslušné provozovně v den uzavření kupní smlouvy.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin

 

JURA, ellex gk s.r.o.

 

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

I. Základní ustanovení

 1.  Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je ellex gk, s.r.o IČ: 63910322 se sídlem Doudlebská 1522/25, 370 08 České Budějovice, dále jen: „správce“). ellex gk, s.r.o.,email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., telefon: +420 385 310 220
 2.  Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 3.  Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou: Ing. Tomáš Glaser, tel: +420 385 310 220, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

           2. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

         3. Ze strany správce / dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a             svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.                                                              

      2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.                                                                                                                                                             

       2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve               třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

    2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu  osobních údajů.

VII.    Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečení počítačových úložišť, šifrování a záloh.…
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.   Ostatní

           1. Heureka.cz 

 „Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

2. Seznam.cz

 “Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s.“

3. Webová analýza

Abychom stále zlepšovali a optimalizovali obsah naší webové stránky a uživatelský komfort, používáme analytické technologie společnosti Google Inc. s produktem Google Analytics a s produktem „AdWords Conversion Tracking“. V této souvislosti se shromažďují a statisticky vyhodnocují session data (údaje o relaci) a údaje o interakcích návštěvníků webové stránky. Za tímto účelem se používají cookies. Session data (údaje o relaci) a údaje o interakcích se nikdy nezpracovávají v personalizované podobě, ale výhradně anonymně.Částečně se analytické údaje přenášejí na server příslušné analytické služby v členském státě EU nebo mimo EU (např. do USA) a tam jsou ukládány. Informace jsou případně přenášeny k třetím osobám, pokud je to ze zákona přípustné, nebo pokud takové třetí osoby zpracovávají údaje z pověření našeho poskytovatele služeb. Ani my ani služby analýzy webu nebudou propojovat údaje o Vaší IP adrese s jinými údaji, které jsme my nebo náš poskytovatel služeb uložili. Naše webová stránka používá následující analytické služby: Google Analytics

4. Google

 Google Adwords Conversion Tracking používá cookies, které umožňují analýzu užívání webové stránky. Google použije tyto informace pro vyhodnocení Vašeho užívání webové stránky, pro sestavení reportů o aktivitách na webové stránce pro provozovatele webové stránky a pro poskytování dalších služeb spojených s užíváním webové stránky a internetu. Společnost Google Inc se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 940 43, USA zpracová výše uvedeným způsobem a k výše uvedeném účelu údaje, které o Vás získá. Pokud chcete ve svém prohlížeči deaktivovat Google Analytics, můžete si stáhnout odpovídající add-on zde: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Ing. Tomáš Glaser

Sony Center České Budějovice

Tel: +420 602 471 676

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Jura Authorised Dealer

Jura Authorised Dealer

    Autorizovaný dealer Jura pro ČR

    Vlastní prodejna i eshop.

Vlastní showroom

Vlastní showroom

Předvedeme vám, jak připravit dokonalé espresso.

Všechno modely máme k vidění.

Doprava zdarma

Doprava zdarma

Veškeré přístroje vám doručíme rychle a zdarma

Záruka 25 měsíců

Záruka 36 měsíců

Na veškeré přístroje poskytujeme nadstandardní záruku

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace, jak tyto stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací.  https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=cs. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte se zpracování osobních údaju více na https://www.kavovarycb.cz/gdpr